Skip to main content

De website https://webshop.racinglmechelen.be/ (hierna genoemd “KRCM webshop“) worden ter beschikking gesteld door de vereniging Koninklijke Racing Club Mechelen (KRCM), een vereniging zonder winsten naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Oscar Van Kesbeeckstraat 43, 2800 Mechelen, en met ondernemingsnummer BE 0406.598.264 (“KRCM”, “ons”, “wij”, of enige andere soortgelijke uitdrukking).

 1. Doel van deze Voorwaarden

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “Verkoopsvoorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen KRCM en de consument die een bestelling plaatst via de KRCM webshop (de “Klant”).

Door bij het plaatsen van zijn bestelling het daartoe voorziene vakje  aan te vinken, aanvaardt de Klant integraal de inhoud van deze Verkoopsvoorwaarden.

Onderhavige Verkoopsvoorwaarden vormen een aanvulling op de Privacyverklaring.

 1. Assortiment

Het aanbod aan producten van KRCM is gericht op consumenten en is niet bestemd voor commercieel of beroepsmatig gebruik.

Producten aangeboden via de KRCM webshop zijn slechts beschikbaar zolang de voorraad strekt. Het aanbod op de KRCM webshop is niet bindend voor KRCM en kan te allen tijde worden bijgewerkt en aangepast.

Alle afbeeldingen van producten in de KRCM webshop zijn uitsluitend opgenomen voor illustratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die geen deel uitmaken van het verkochte artikel en/of niet inbegrepen zijn in de verkoopprijs. Uitsluitend de productomschrijving en producttitels als weergegeven op de KRCM webshop is bindend voor KRCM.

KRCM is niet aansprakelijk voor een foutieve productomschrijving of verkeerde productinformatie indien deze een kennelijke vergissing betreft.

 1. Bestellen

Om toegang te krijgen tot de KRCM webshop (op de mobiele applicatie) is een geregistreerd persoonlijk gebruikersaccount vereist. Het is raadzaam om uw inloggegevens en wachtwoorden te allen tijde strikt vertrouwelijk te houden. KRCM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig misbruik van onbeveiligde inloggegevens en/of wachtwoorden.

Klanten hebben de mogelijkheid om producten te bestellen via de KRCM webshop. De Klant kan vóór de definitieve validering van de bestelling te allen tijde de inhoud van zijn bestelling wijzigen. Nadat hij de inhoud van zijn bestelling heeft bevestigd, valideert hij definitief de bestelling door ze te betalen. De bestelling is slechts en pas definitief nadat de overeenkomstige prijs werd betaald.

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door KRCM. Deze aanvaarding wordt gemeld aan de Klant door middel van een bestelbevestiging die wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Om de verwerking van de bestelling mogelijk te maken, moet de Klant bepaalde informatie verstrekken in verband met zijn contactgegevens en zijn betaalmiddel. Deze informatie dient volledig en juist te zijn. Bij gebrek daaraan, zal KRCM niet in staat zijn om de bestelling te verwerken. De Klant verbindt zich ertoe KRCM tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging aan zijn persoonsgegevens die een impact kan hebben op de uitvoering van de bestelling.

De Klant dient minstens 18 jaar oud te zijn op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. Aangezien KRCM niet beschikt over de geboortedatum van de Klant, mag KRCM er rechtmatig op vertrouwen dat de Klant meerderjarig is of de bestelling plaatst met de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

 1. Onbeschikbaarheid van producten

Indien een product volledig of gedeeltelijk niet beschikbaar zou zijn na plaatsing van de bestelling, zal de Klant via e-mail geïnformeerd worden over de levering van een gedeeltelijke bestelling of van de annulering van zijn bestelling. KRCM zal in een dergelijk geval de overeenkomstige bedragen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen een termijn van 14 dagen vanaf dergelijke kennisgeving terugstorten. De Klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding omwille van het feit dat KRCM een bestelling niet kan uitvoeren, op voorwaarde dat KRCM de Klant hiervan binnen een redelijke termijn in kennis heeft gesteld.

 1. Weigering van bestelling

KRCM behoudt zich het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid harentwege, bestellingen te weigeren om de volgende redenen: (i) bij bestaan van een ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant; (ii) bij bestelling van een abnormale hoeveelheid producten door de Klant; (iii) bij bestaan van een vermoeden dat de Klant de producten aankoopt voor een commercieel of beroepsmatig gebruik; (iv) bij aanwezigheid van een vergissing in hoofde van KRCM; (v) bij onvermogen van KRCM om de bestelling te voldoen (bv. omwille van een uitgeputte voorraad); (vi) indien KRCM de verkoop van de bestelde producten om bepaalde redenen wenst stop te zetten (bv. sterke toename van de aankoopprijzen bij de leverancier, niet-conformiteit van producten met kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften); (vii) bij overmacht; (viii) bij bestelling door een Klant die daartoe niet over de noodzakelijke bevoegdheid beschikt.

 1. Prijzen

De toepasselijke prijzen zijn deze welke op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst zijn weergegeven op de KRCM webshop. KRCM kan de prijzen van de producten op de KRCM webshop te allen tijde wijzigen, zonder dat dergelijke prijswijzigingen een impact hebben op reeds geplaatste bestellingen.

Alle prijzen worden weergegeven in EUR en zijn inclusief BTW en alle overige belastingen.

De prijzen weergegeven op de KRCM webshop zijn (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) exclusief leveringskosten. De leveringskosten zullen worden berekend bij check-out in de winkelwagen. De totale prijs van de bestelling zal steeds duidelijk worden weergegeven vooraleer de Klant de bestelling valideert.

Eventuele andere bijkomende kosten worden steeds uitdrukkelijk vermeld.

 1. Betaling

Betaling dient te gebeuren als laatste stap in het bestelproces. De bestelling zal niet worden bevestigd door KRCM vooraleer de volledige betaling ontvangen is.

Bestellingen kunnen worden betaald door middel van de betaalmethoden vermeld in de KRCM webshop. Beschikbare kredieten en/of budgetten – indien van toepassing – worden weergegeven in de KRCM webshop. KRCM aanvaardt geen andere betaalmiddelen, zoals maaltijdcheques en ecocheques.

Alle betalingen worden verwerkt via een externe partner. KRCM verwerkt zelf geen betalingsgegevens en houdt deze ook niet bij. De Klant draagt bijgevolg zelf de verantwoordelijkheid om zijn betalingsbewijs op te slaan en te printen indien hij de betalingsgegevens in verband met zijn transactie wenst te bewaren.

De Klant garandeert dat hij volledig gemachtigd is om het aangewende betaalmiddel te gebruiken om zijn bestelling te betalen en dat zijn betaalmiddelen toegang geven tot voldoende saldo om de volledige prijs van de bestelling te betalen.

Een bestelling plaatsen kan enkel als particuliere klant. Hierdoor is het niet mogelijk om een factuur te krijgen voor eerder gemaakte bestellingen.

 1. Levering

De leveringstermijn wordt op de KRCM webshop aangegeven per product en wordt eveneens bevestigd in de e-mail met de bestelbevestiging. Deze leveringstermijnen zijn indicatief en KRCM is niet aansprakelijk indien de aangegeven leveringsdatum overschreden wordt. KRCM zal echter het mogelijke doen om bestellingen zo snel mogelijk na de bevestiging van de bestelling te verzenden.

Alle producten worden naar keuze van KRCM geleverd door KRCM zelf of door een door KRCM aangeduide externe partner.

De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De levering gebeurt op het gelijkvloers tot aan de voordeur. De Klant staat zelf in voor verdere verplaatsing. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het ogenblik van levering.

 1. Herroepingsrecht

1. Uitoefening van het herroepingsrecht. 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of (ii) indien de bestelling meerdere producten bevat die afzonderlijk worden geleverd, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Uw herroeping dient te worden overgemaakt aan fanshop@racingmechelen.be.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor wat betreft de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (zoals gepersonaliseerde goederen, bijvoorbeeld kledingstukken met specifieke bedrukkingen).

Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing op i) verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; ii) goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; iii) alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; iv) de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; v) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; vi) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; en vii) de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

2. Gevolgen van de herroeping. 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  – Aan fanshop@racingmechelen.be (Koninklijke Racing Club Mechelen(KRCM)):  – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*): ……….  – Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ……….  – Naam/Namen consument(en): ……….  – Adres consument(en): ……….  – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): ……….  – Datum: ……….  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 1. Garantie

De Klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overeenstemming van de verkochte producten (één jaar voor tweedehandsgoederen). Deze garantietermijn vangt aan bij levering van de bestelde producten. Deze garantie omvat de herstelling of vervanging van het gebrekkige product. Indien deze evenwel niet mogelijk zouden blijken, dan wel buiten verhouding zouden zijn voor KRCM of ernstige overlast zouden veroorzaken voor de Klant, zal KRCM een passende prijsvermindering toestaan of, in geval van ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst voor het betreffende product ontbinden en de verkoopprijs terugbetalen, mits teruggave van het product door de Klant. De Klant dient KRCM op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld. De wettelijke garantie is van toepassing los van elke eventueel toegekende commerciële garantie.

 1. Geldigheid en wijziging van deze Verkoopsvoorwaarden

Indien enige bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden onverlet.

Het feit dat KRCM op een gegeven ogenblik nalaat de strikte naleving van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, laat de rechten van KRCM onverlet en zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van deze rechten.

KRCM behoudt zich het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen naar de toekomst toe. De gewijzigde Verkoopsvoorwaarden zullen derhalve automatisch van toepassing zijn op elke bestelling die na de datum van wijziging wordt geplaatst.

 1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De informatie die verzameld wordt in het kader van het plaatsen van een bestelling wordt elektronisch verwerkt door KRCM of door de externe partners die KRCM inschakelt voor het uitvoeren van de bestelling, zoals onder meer voor de betaling, voor het inpakken van de bestellingen of voor levering, etc. Tijdens het bestelproces worden de volgende persoonsgegevens van de Klant verwerkt: naam, e-mailadres, leveringsadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, ondernemingsnummer en eventueel bijkomende informatie. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt aangezien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren en aangaan van de koopovereenkomst met de Klant (betaling, levering, dienst na verkoop). Daarnaast worden ook persoonsgegevens verwerkt op basis van het “gerechtvaardigd belang” van KRCM, namelijk voor het verzamelen van het gsm-nummer van de Klant om deze snel te kunnen bereiken in geval van problemen bij de bestelling of levering. Tot slot worden de gegevens die zijn opgeslagen door middel van cookies waarvoor de Klant toestemming heeft gegeven, verwerkt voor het bijhouden van statistieken voor het verbeteren van onze dienst (bijvoorbeeld door middel van indicatoren als bezoekduur, clicks, scrolgedrag) en het bijhouden van demografische statistieken voor analyse van koopgedrag.

Voor meer informatie over de manier waarop KRCM uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn daaromtrent, kunt u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van KRCM raadplegen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de KRCM webshop – dit geldt zowel voor beeld- als geluidmateriaal – inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteurs-, merken- of octrooirecht en zijn de exclusieve eigendom van KRCM. De openbaarmaking ervan kan in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht. Geen enkel element afkomstig van de KRCM webshop mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd. Hyperlinks naar de KRCM webshop met behulp van de framing- of in-line linking-techniek zijn evenzeer verboden en moeten op eenvoudig verzoek van KRCM onmiddellijk worden verwijderd. Het ongeoorloofd gebruik van één van de elementen van de KRCM webshop zal leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures.

 1. Geschillen

Onderhavige Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil, kan de Klant zich eerst tot KRCM richten om een minnelijke oplossing te verkrijgen.

Daarna kan de Klant eveneens een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting met het oog op de minnelijke oplossing van het geschil. Op de website van de FOD Economie kan u meer informatie vinden over de mogelijke alternatieve geschillenregelingen in België. Voor grensoverschrijdende geschillen verwijzen wij naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/odr/.

Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voortvloeien uit bestellingen die worden geplaatst onder deze Verkoopvoorwaarden.

 1. Contact

U kan ons contacteren door een e-mail te sturen naar fanshop@racingmechelen.be.

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com